Latest NewsBEST TIBIA KLIENT!


Contact God Vxr: revana.pl@gmail.com


16 Sep 2014 - Start

Start zostaje przeniesiony na czwartek godz. 18:00.


Powodem decyzji jest niska ilość zainteresowanych, do tego czasu zostaną przeprowadzone 2 kampanie reklamowe, które powinny dać nam większę zainteresowanie.
Każdy gracz po starcie o godz 19:00 otrzyma upominek!

Start is moved to thursday. 18:00.


The reason for the decision is the low number of interested parties, by that time will be carried out two campaigns, which should give us a larger buy interest.
Each player after takeoff at 19:00 will receive a gift!

Author - Revana.pl


12 Sep 2014 - Revana.pl - Poczuj Trud Zabawy!
Polski
uż 16 września Waszym oczom ukarze się nowa edycja serwera Revana.pl. Jest to serwer z długą historią oraz rekordami, które biją na głowę inne serwery.

Aktualna edycja - będzie trochę inna jak do tej pory, a mianowicie możecie spodziewać się dużych mnożników gry, super itemów w shopie czy nowych dziwnych rzeczy na ots. Jednak na revanie została, odwzorowana jeszcze większa część real tibii, aby z zabawą, również szedł trud gry.

Ograniczone wyspy! - Revana, posiadała wiele nowych wysp, jednak ich ilość została okrojona, tak aby gra była lekko trudniejsza. Z nowych wysp pozostały tylko Heniguam oraz Kirrien.

Zapewniamy również o poprawionych błędach poprzedniej edycji, które zostały zgłoszone!

Zapewniamy:
Najwyższy poziom PVP,
Bezpieczną oraz stabilną grę,
100% satysfakcji z gry!.

Do dnia startu, zostanie dodana informacja o nowościach w mapie czy skryptach serwera, które miejmy nadzieję spodobają Wam się!
English

Already on September 16 Your eyes will punish the new edition Revana.pl server. This is the server with a long history and records, which beat on the head the other servers.

Current Edition - will be a little different so far, namely, you can expect large multipliers games, cool of items in the shop or the new strange things on ots. However, revani was, mapped to an even greater part of the real tibia to the fun, also went toil game.

Limited islands - Revana, had a lot of new islands, but their number has been truncated, so that the game was a little more difficult. With new islands, leaving only Heniguam and Kirrien.

We also provide improved error of the previous edition, have been reported!

We provide:
The highest level of PVP,
Safe and stable game,
100% satisfaction from the game!.

Until the start, will be added information about new products in the map or server scripts that hopefully you will like it!

Author - Revana.pl


Server Online
Players: 234